Regulamin konkursu

żadnego
ale...

Regulamin konkursu "JESIENNY PORADNIK ALERGIKA"

§ 1. Postanowienia ogólne

 
 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "JESIENNY PORADNIK ALERGIKA" (dalej "Konkurs").
 2. Organizatorem Konkursu jest Cape Morris PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-775) ul. Alternatywy 3/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000565218, NIP: 951-239-49-69, REGON: 361898961 (dalej "Organizator").
 3. Konkurs prowadzony jest na zlecenie VEDIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-380) ul. Z. Herberta 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000129531, NIP: 123-09-69-455, REGON: 017413447, Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (dalej "VEDIM").
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 30 września 2019 r. do dnia 07 października 2019 r., do godziny 23:59.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 9. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/ZyrtecUCB/ (zwanej dalej "Fanpage").
 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 
 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej ?Uczestnik/Uczestnicy?).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy VEDIM oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub VEDIM bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez ?członków najbliższej rodziny? rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 

§ 3. Zadanie Konkursowe

 
 1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy na Fanpage?u pod postem konkursowym odpowiedzieć kreatywnie na zadanie jak radzić sobie z alergią jesienią w formie tekstowej i/lub zdjęcia (dalej Praca Konkursowa). Możliwość zgłoszenia do Konkursu zostanie uruchomiona w dniu 30 września 2019 r. do dnia 07 października 2019 r. do godziny 23:59.
 2. Prace Konkursowe będą oceniane przez trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora i/lub VEDIM, które wyłoni laureatów w liczbie 2 osób.
 3. Lista laureatów wyłonionych spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych do Konkursu zostanie ogłoszona w terminie 5 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.
 4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.
 5. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy Konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
 6. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie.
 7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
 

§ 4. Nagrody w Konkursie

 
 1. W Konkursie przewidziano 2 równorzędne nagrody (dalej: "Nagrody"), jakimi są aparaty Instax Mini
 2. o wartości 287 zł/brutto każdy wraz z kwotą pieniężną w wysokości 32 zł dla każdego Laureata.
 3. Organizator informuje, że Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W szczególności, kwota pieniężna, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, potrącana jest w momencie wydania Nagrody przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od nagród w Konkursie i odprowadzana do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że ta kwota pieniężna nie zostaje wydana laureatowi.
 4. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien przesłać wyżej wymienione dane na następujący adres e-mail: office@capemorris.com. Jednocześnie każdy Laureat wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu wraz z podaniem jego imienia i nazwiska na Fanpage?u o którym mowa w § 1 ust. 10.
 5. Organizator informuje, że jeżeli na skutek nie podania przez Laureata danych, o których mowa w §4 ust. 3 lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych, doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 7. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 

§ 5. Prawa autorskie

 
 1. Prace Konkursowe zamieszczane przez Uczestników na Fanpage?u powinny stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów ani ich opracowania.
 2. Zamieszczając Pracę Konkursową na Fanpage?u, Uczestnik każdorazowo oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tej Pracy Konkursowej i może nimi swobodnie rozporządzać.
 3. Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej, praw do wizerunku ani dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Praca Konkursowa będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i zobowiązuje się w tym zakresie zwolnić Organizatora i VEDIM z odpowiedzialności.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi, z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej na Fanpage?u, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej w celach związanych z Konkursem na czas trwania Konkursu oraz na okres 6 (sześciu) miesięcy po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: (i) rozpowszechnianie w Internecie na Fanpage?u oraz www.zyrtecucb.pl, oraz (ii) zapisywanie i utrwalanie w pamięci komputera i czasowego zwielokrotniania dla powyższych celów.
 5. Uczestnik udziela firmie VEDIM, z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej na Fanpage?u, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez VEDIM z Pracy Konkursowej na terytoriuPolski i całego świata, na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności do:
 1. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania Pracy Konkursowej w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 2. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 3. publicznego udostępnienia Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 4. promocji i reklamy, merchandisingu,
 5. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
Oświadczenie o wypowiedzeniu powyższej licencji może zostać złożone przez Uczestnika po upływie 5 lat od dokonania Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Pracy Konkursowej, a także oświadcza, że rozpowszechnianie Pracy Konkursowej nie narusza jego praw osobistych.  

§ 6. Reklamacje

 
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście, na adres Organizatora (Cape Morris PL Sp. z o.o.) lub drogą elektroniczną na adres office@capemorris.eu
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
 

§ 7. Dane osobowe

 
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest VEDIM, która powierzyła przetwarzanie danych osobowych w związku z niniejszym Konkursem Organizatorowi ? Cape Morris PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-775) ul. Alternatywy 3/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000565218.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i skarg. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia możliwości przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu w formie posta na Fanpage?u, o którym mowa w § 1 ust. 10.
 6. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do celów podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji.
 

§ 8. Postanowienia końcowe

 
 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.zyrtecucb.pl .
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.
   

©Copyright by UCB/VEDIM 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone PL-P-ZI-ALY-1900036 PL-P-ZI-ALY-1900036